ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КЪЩА ЗА ГОСТИ „ФЕНИКС”- Цигов Чарк

II. УСЛОВИЯ ЗА АНУЛАЦИИ

Анулация на направена от Вас резервация може да направите по един от следните начини:
2.1. Уведомяване на нашият e-mail адрес: reservations@villa-phenix.bg

2.2. Чрез телефонно обаждане на телефон 0895473533 или 0877666770.

При анулация на потвърдена резервация до 10 дни преди пристигане, клиентът не дължи неустойка.

При анулация на резервация на не по-малко от 3 дни преди пристигане дължите неустойка в размер на депозита. Ако е договорена резервация без заплащане на депозит се дължи неустойка в размер на 50% от общата сума на резервацията.

При анулация на резервацията в срок по-кратък от 48 часа преди настаняването или в случай на неявяване в деня на настаняването сумата платена предварително по Вашата резервация няма да бъде възстановена.

Къща за гости „ФЕНИКС”запазва правото си да анулира потвърдена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други не зависещи от собственика причини. В тези случаи собственикът предлага на клиентът настаняване за друг период и запазване на същите условия и цени.

III. УСЛОВИЯ НА НАСТАНЯВАНЕ

1. НАСТАНЯВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ:

  • Час за настаняване: от 14:00 ч.
  • Час на освобождаване на стаите: до 12:00 ч.

При късно освобождаване на стая, първият просрочен час подлежи на заплащане в размер на 10% от стойността на нощувката, вторият просрочен час – 50%, третият и повече часове на 100%, ако не са договорени други условия със собственика.

2. МАКСИМАЛНО НАСТАНЯВАНЕ

В къщата могат да бъдат настанени максимално 10+2 души.

IV. ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

Съжаляваме, но домашни любимци не се допускат в къща за гости „ФЕНИКС”.

V. НАСТАНЯВАНЕ

Настаняването в къщата става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите.

Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма.

Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с Вашата резервация и няма да бъде предоставяна за други цели.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Къща за гости „ФЕНИКС”поема задължението да предостави на клиента в пълен размер заявените и заплатени от него услуги.

Къща за гости „ФЕНИКС”се задължава да не променя цената на заплатените от клиента услуги, освен в изключителни случаи, когато това е икономически обосновано.

Когато клиентът прави резервация, встъпва в договорни отношения с къща за гости „ФЕНИКС”и приема общите условия на къщата.

Клиентите, ползващи услугите на къща за гости „ФЕНИКС” следва да бъдат пълнолетни лица според българското законодателство – за яснота /навършили 18 (осемнадесет) години/. Деца се допускат единствено, в случай, че са придружени от родителите си или други законни представители.

Гостите са длъжни да бъдат изключително внимателни и съобразителни през цялото време на престоя си в къща за гости „ФЕНИКС”, особено пребиваващите с деца. Представителите на къщата не носят отговорност за лица под 18 год. оставени без надзор.

VII. ОТГОВОРНОСТ

Собственикът или негов представител НЕ поема отговорност за:

  • Всяко физическо нараняване, болест, загуба, повреда, неудобство или допълнителни разходи, направени от страна на гостите и съпътстващите ги лица, независимо от причината;
  • Невъзможност на гостите да отседнат в къщата, поради възпрепятстващи обстоятелства от личен характер (отмяна на отпуска, загуба на документи и други);
  • При форсмажорни обстоятелства (непреодолима сила) – природни или стихийни бедствия (поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища и други); блокади (на пътища, граници и други), пожар, производствени аварии; войни и други; както и други събития извън контрола на собственика, които правят къща за гости „ФЕНИКС” опасна или неизползваема.

От всички гости и посетители на къщата се изисква да спазват приетите норми на поведение. Незаконни или неморални дейности като хазарт, употреба на наркотици, притежаване или използване на пиротехнически средства или опасни товари, както и притежаване или използване на огнестрелни оръжия и други оръжия са строго забранени.

Къща за гости „ФЕНИКС” не носи отговорност за загубени, забравени или откраднати вещи от стаите, трапезарията, както и за щети, причинени от трети лица.

Къща за гости „ФЕНИКС” не носи отговорност за вреди, причинени от действия на трети лица.

VIII. ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ

Задължение на гостите е да се отнасят към имуществото на къща за гости „ФЕНИКС” с грижата на добър стопанин.

Собственикът или негов представител може да изиска от гостите да освободят къщата за гости незабавно, в случай на прекомерни или неприемливи загуби или повреди по всяко време на престоя в къщата, без право на обезщетение или възстановяване на платената сума.

Нанесените щети или загуби по време на престоя в къща за гости „ФЕНИКС” се заплащат от гостите в пълен размер на пазарната цена.

IX. ЦЕНИ И РЕКЛАМАЦИИ

Всички цени, обявени в сайта на къща за гости „ФЕНИКС”, както и в e-mail съобщенията на къщата, изпратени до клиента, са в български лева с включени ДДС и туристически данък. В някои случаи е възможно да са обвързани с други предложения, промоции и условия. При необходимост от допълнителна информация относно нашите предложения, екипът ни е на разположение.

Разходите направени за допълнителни услуги не се калкулират в цената на резервацията и се заплащат допълнително на място в къщата.

Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на клиента, не се възстановяват.

Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени от клиента на място в къщата за отстраняване на слабостите. Предявяването се извършва в писмена форма. В случай, че претенциите не бъдат удовлетворени, клиентът следва да изиска от отговорно лице съставяне на протокол. В срок от 3 работни дни след съставянето му клиентът ще получи официалното становище по проблема от управата на къщата.

Х. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

  • В брой в къщата за гости
  • По банков път.

За гарантиращи депозити по резервации – Банков превод по следната банкова сметка:

УниКредит Булбанк АД

IBAN:BG82UNCR70001523491555
BIC: UNCRBGSF

ХI . ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Пушенето в къща за гости „ФЕНИКС” е забранено, освен ако не е на предвидените за целта места.

Ако гостите планират да проведат събитие, като сватба или парти, което включва по-голям брой хора от легловия капацитет на къща за гости „ФЕНИКС”, или ако гостите възнамеряват да използват имота за цел, различна от почивка, са длъжни да ни информират за това в момента на резервацията си.

В случаи на нарушаване на обществения ред (силен шум и музика след 23:00 часа) и подаден сигнал към органите на реда, гостите поемат цялата отговорност по разрешаването на казуса. Ако бъдат наложени санкции, глоби, актове, фишове и други наказания, предвидени от българското законодателство от органите на реда, то те се покриват изцяло от гостите, в чието присъствие са установени нарушенията.

При попълване на резервацията, гостите се съгласяват, че са прочели тези условия, разбрали са ги и ги приемат без изключение и не могат да бъдат оспорвани.

Къща за гости „ФЕНИКС” си запазва правото да променя информацията в общите условия при настъпили промени в законите регламентиращи дейността ѝ.